Home
Bedrijfsvoorstelling
Horeca & Hotel
Instellingen
Missie
Contact
Referenties
4de generatie
Informatie
Route
Algemene Voorwaarden Belgie
Algemene voorwaarden Nederland
 
gallery
  Administratie
Beheren
Powered by EZDigisite
EZDigisite is brandname of Digibel
FACTUURVOORWAARDEN BELGIE

1. Alle facturen dienen contant betaald te worden aan ons adres.

2. INTRESTEN Op elk bedrag, niet betaald op de vervaldag van de factuur, is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een intrest verschuldigd van 1% per maand.

3. BOETEBEDING Ingeval van niet betaling van het volledig bedrag van de factuur, inbegrepen btw, is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 10% van het bedrag der factuur met een absoluut minimum van 65,00 euro dit in toepassing van art. 1226 van het Burgerlijk Wetboek. Een schadevergoeding van 10% met dien verstande dat de advocaatkosten of incassokosten niet zijn inbegrepen.

4. BEVOEGDHEID Voor alle betwistingen, voortvloeiend uit leveringen, herstellingen en facturatie, zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Tongeren bevoegd, met uitsluiting van alle andere. Wij behouden ons echter het recht voor het geschil voor gelijk welke andere Rechtbank in te leiden.

5. KLACHTEN EN OPMERKINGEN Betreffende de toegezonden facturen dienen binnen 8 dagen per aangetekend schrijven aan ons adres toe te komen. Na het verstrijken van deze termijn kunnen zij niet meer in aanmerking worden genomen. De klant aanvaardt een gemiddelde non-conformiteit van het linnen van 5%.

6. WISSELS Maken geen betalingsvernieuwing uit. De factuurdatum zal steeds blijven gelden als vervaldag van het factuurbedrag. Het uitschrijven van de wissel enerzijds en de inontvangstname ervan door ons betekent geenszins dat van de hierboven vermelde factuurvoorwaarden afstand wordt gedaan. Zij blijven in hun algeheelheid van toepassing.

7. AFWIJKINGEN Op onze algemene verkoopsvoorwaarden zullen schriftelijk dienen vastgesteld te worden en zich strikt tot hun voorwerp beperken.

8. Goederen blijven onze eigendom tot na de betaling van de factuur.