Home
Bedrijfsvoorstelling
Horeca & Hotel
Instellingen
Missie
Contact
Referenties
4de generatie
Informatie
Route
Algemene Voorwaarden Belgie
Algemene voorwaarden Nederland
 
gallery
  Administratie
Beheren
Powered by EZDigisite
EZDigisite is brandname of Digibel
Algemene voorwaarden van Wasserij Nova N.V. te Maaseik Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Roermond onder aktenummer 24/2002

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met Wasserij Nova N.V., voor zover het transacties betreft tussen Wasserij Nova N.V. en een Nederlandse rechtspersoon of natuurlijk persoon, als mede niet Nederlandse rechtspersonen en natuurlijke personen, gevestigd of wonend in Nederland. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende transacties en vervolgtransacties.

2. Alle afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig, indien zij uitdrukkelijk door Wasserij Nova N.V. en haar klant schriftelijk zijn overeengekomen.

3. a. Betaling van facturen van Wasserij Nova N.V. dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand.

b. Indien Wasserij Nova N.V. invorderingsmaatregelen moet laten treffen tegen de klant, door inschakeling van een derde, komen de invorderingskosten voor rekening van de klant. Deze invorderingskosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van 150,- euro te vermeerderen met mogelijke verschotten, zulks ten laste van de klant.

c. Betaling van facturen dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde op het in de factuur genoemde bankrekeningnummer. Zaken aan klanten verkocht en geleverd door Wasserij Nova N.V., blijven eigendom van Wasserij Nova N.V., totdat de voor deze zaken verzonden factuur volledig is voldaan. Pas na de ontvangst door Wasserij Nova N.V. van de verschuldigde betaling gaat de eigendom over.

4. a. Reclame over gewassen zaken dienen binnen 1 maand gedaan te worden, zulks vanwege de bewijslast.

b. Klachten van een klant voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Wasserij Nova N.V. dienen binnen 1 maand na factuurdatum, schriftelijk, bij aangetekende brief, door de klant aan Wasserij Nova N.V. gemeld te worden, bij gebreke waarvan enig recht van de klant vervalt.

c. De klant aanvaardt een gemiddelde non-conformiteit van het linnen van 5%.

5. Enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen Wasserij Nova N.V. en haar klant is beperkt tot het bedrag gelijk aan het door Wasserij Nova N.V. voor de betreffende transactie gefactureerde bedrag.

6. Geschillen omtrent transacties met Wasserij Nova N.V. worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht. Daarbij behoudt Wasserij Nova N.V. zich overigens het recht voor haar eventuele vordering op klanten te brengen voor de rechter die op grond van de bevoegdheidsregels van het Nederlands procesrecht bevoegd is.

7. Op de rechtsvordering tussen Wasserij Nova N.V. en haar klant, is van toepassing het Nederlands recht.